​Algemene voorwaarden

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT/SATURN

Artikel 1 – Definities
1.1. Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Ac-tievoorwaarden.
1.2. Actiegebied: territorium waarbinnen de Actie plaatsvindt. Uitsluitend een Deelnemer die in het Actiegebied woont, kan aan de Actie deelnemen. Indien de Actie gebonden is aan één of meerdere actiemodellen, heeft deze Actie enkel betrekking op de Actiemodellen die binnen het Actiegebied zijn aangekocht en geleverd.
1.3. Actieperiode: zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
1.4. Actievoorwaarden: deze Algemene Actievoorwaarden, de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen die Media Markt Saturn Nederland be-kend heeft gemaakt of in de loop van de actie bekendmaakt op haar website of in het winkel-punt. Hierbij wordt aangegeven dat de Bijzondere Actievoorwaarden in geval van een ver-schil tussen beiden voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn geldig voor consumentenacties georganiseerd door de besloten vennootschap Media Markt Saturn Holding Nederland B.V., en de aan haar gelieerde rechts-personen onder de naam Media Markt en Saturn in Nederland, nader gezamenlijk "MM/S",
bezoekadres: Wilhelminakade 161, 3072 AP Rotterdam,
inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam nummer: 30096621.
1.5. Deelnamemateriaal: bijdragen van alle aard (video's, teksten, foto's, audio, tekeningen, schilderijen, hoegenaamd ook) van Deelnemers in het kader van een Actie.
1.6. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.
1.7. Voordeel: Elk voordeel dat kan gedaan worden bij een Actie waaronder bijvoorbeeld: een prijs, een cashback, een korting in welke vorm dan ook, een cadeau, zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden.
1.8. Website: de website die gebruikt wordt in het kader van de Actie.
1.9. Winnaar: Indien het een wedstrijd betreft, dan is de Winnaar die Deelnemer die op de in de Bijzondere Actievoorwaarden vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.

Artikel 2 Deelname
2.1 Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. MM/S is gerech-tigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de Actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden.
2.2 Voor deelname aan de Actie is eventueel registratie via de Website vereist. De registratie is kosteloos. De voorwaarden van de registratie zijn te raadplegen via de Website. De bevesti-ging van de registratie zal worden bezorgd op het opgegeven (e-mail)adres.
2.3 De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en adres in het Actiege-bied. Deelnemers die onvolledige of valse (e-mail)adressen en/of namen gebruiken kunnen door MM/S worden uitgesloten van deelname.
2.4 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoor-waarden is MM/S gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers uit te sluiten. MM/S is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of bewijs dienaangaande te leveren.
2.5 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
2.6 De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in de Bijzonder Actievoorwaarden beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.
2.7 Aan de deelname zijn geen kosten of voorwaarden verbonden, behoudens indien anders be-paalt in de Bijzondere Voorwaarden.
2.8 De Deelnemer verklaart en garandeert dat het Deelnamemateriaal dat hij/zij aan MM/S ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Deelname-materiaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en niet kwet-send, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn en evenmin misleidend of op enigerlei wijze on-rechtmatig is of kan zijn. MM/S kan, indien zij naar haar vrij oordeel meent dat dit gepast of nodig is om één van voornoemde redenen of elke andere geldige reden, het Deelnamemateri-aal weigeren of verwijderen, zonder dat de Deelnemer zich hiertegen kan verzetten.
2.9 De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het Deelnamemateriaal uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk over aan MM/S, (1) voor zolang de betreffende rechten gelden en (2) in de mate dit is toegestaan door de wet. MM/S mag het Deelnamemateriaal wereldwijd en onbeperkt exploiteren en in licentie geven via ieder denk-baar medium na afloop van de Actieperiode. Daarnaast doet de Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met het Deelnamemateriaal na de actieperiode zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
2.10 De Deelnemer kan slechts gedurende de Actieperiode een verzoek richten tot verwijdering van zijn Deelnamemateriaal, waarna het betreffende Deelnamemateriaal zo spoedig mogelijk verwijderd zal worden. Dit verzoek leidt tot de ongeldigverklaring van de deelname in het kader waarvan het Deelnamemateriaal werd overgemaakt. De betreffende Deelnemer zal niet meer in aanmerking komen voor het Voordeel voor wat die deelname betreft.
2.11 Indien een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie, behoudt MM/S zich het recht voor om voor het betreffende Voordeel een nieuwe Winnaar aan te duiden en/of de Deelnemer uit te sluiten voor deze en eventuele volgende acties. MM/S is niet verplicht te vermelden dat het Voordeel is komen te vervallen.
2.12 Deelname via bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of andere technieken die de winstkansen vergroten zijn verboden.

Artikel 3 – Winnaars (enkel in geval het een wedstrijd betreft)
3.1 De Winnaar(s) van de Actie zullen worden vastgesteld op de wijze bepaald in de aankondi-ging van de Actie, of op de Website of zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
3.2 De Winnaar(s) zullen vermeld worden op de website van MM/S of zullen per telefoon of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen Prijs.
3.3 Indien (een) Winnaar(s) zich niet binnen één maand na aanwijzing bij MMS heeft/hebben gemeld en de Prijs heeft/hebben aanvaard, heeft MM/S het recht om de aanspraak van die Winnaar op de Prijs te laten vervallen en voor de betreffende Prijs een nieuwe Winnaar aan te wijzen. MM/S is niet verplicht te melden dat de Prijs is komen te vervallen.
3.4 Indien een Deelnemer onder meerdere of valse persoonsgegevens Voordelen wint, kan MM/S beslissen deze niet uit te keren.
3.5 Op verzoek van MM/S dient/dienen (de) Winnaar(s) zich rechtsgeldig te kunnen identifice-ren om toekenning van de Prijs mogelijk te maken.
3.6 De Deelnemers machtigen MM/S in het Actiegebied om hun naam, voornaam, woonplaats en eventuele overgemaakte afbeeldingen, geluidsopnames, interviews en video's te gebrui-ken (en met name om deze te weer te geven of mee te delen aan het publiek) op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film enz.) voor promotionele en andere doeleinden van de mede-organiserende rechtspersoon en/of een andere vennootschap van de MM/S-groep in het Actiegebied, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van MM/S en/of de ge-noemde vennootschappen. Zij machtigen MM/S en/of de andere vennootschappen van de MM/S -groep in het Actiegebied ook om foto's van hen te nemen, video-opnames te maken en interviews af te nemen en deze voor onbepaalde duur te gebruiken (en met name om deze te weer te geven of mee te delen aan het publiek) al dan niet in combinatie met de hierboven genoemde persoonsgegevens van de betreffende personen, op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film enz.) voor promotionele doeleinden van MM/S en/of een andere vennootschap van de MM/S-groep in het Actiegebied, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van MM/S en/of de genoemde vennootschappen, anders dan het Voordeel waar-op zij eventueel recht hebben.

Artikel 4 – Het Voordeel
4.1 Het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MM/S.

Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid
5.1 MM/S is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het Voordeel.
5.2 MM/S, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behou-dens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of door deelname van de Deelnemer aan de Actie.
5.3 MM/S, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behou-dens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door MM/S is ontvangen.
5.4 MM/S geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) in dat verband uit. MM/S is niet aan-sprakelijk voor (I) eventuele gebreken van het Voordeel, (II) indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, (III) door de verkeerde persoon in ontvangst wordt geno-men, (IV) of verloren of beschadigd is tijdens het versturen ervan of (V) indien het (vervan-gen) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.
5.5 In geval van fraude door Deelnemer(s) is MM/S daarvoor niet verantwoordelijk of aanspra-kelijk.
5.6 De Deelnemer is exclusief aansprakelijk voor de inhoud van het Deelnamemateriaal dat hij ter beschikking stelt in het kader van de Actie. MM/S kan hiervoor in geen geval aansprake-lijk gesteld worden. De Deelnemer vrijwaart MM/S tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van de door de Deelnemer bij MM/S ingediende Deelnamemateriaal.

Artikel 6 – Privacy
6.1 De persoonsgegevens die door de Deelnemer in het kader van deze Actie aan MM/S worden meegedeeld, zijn onderworpen aan toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy. MM/S zal deze gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitslui-tend verwerken voor doeleinden die het goede verloop van de Actie beogen, eigen markton-derzoek en direct marketing, en voor doeleinden vermeld in artikel 3. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe MM/S behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld of verkocht.
In bepaalde gevallen kan de gebruiker deze persoonsgegevens ook via zijn account bij vor-men van sociale media verstrekken, zoals bijvoorbeeld via Facebook of Netlog. In dat geval zal MM/S enkel de via de sociale media verkregen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de hieronder vermelde doeleinden.
6.2 Elke Deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso (tweezijdige) copie van zijn identiteitskaart, te richten aan MM/S, op het hiervoor sub 1.4. vermelde postadres. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist. De Deelnemer kan het volledige MM/S privacy-beleid nalezen op www.mediamarkt.nl.

Artikel 7 – Gedragscode Promotionele Kansspelen
7.1 De Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen is op deze Actievoorwaarden en acties van toepassing, indien sprake is van een promotioneel kansspel in de zin van de Ge-dragscode Promotionele Kansspelen. Deze bepaling geldt enkel voor Acties in Nederland.

Artikel 8 - Klachten
8.1 Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de klantenservice van MM/S via het adres en telefoonnummer zoals vermeld in artikel 1.4. van deze voorwaarden en in de Bijzondere Actievoorwaarden). De klantenservice is ook bereikbaar via het e-mail adres www.mediamarkt.nl/service/contact/emailcontactform....
8.2 MM/S is niet gehouden tot enige correspondentie in verband met uitsluitingen volgens de artikelen 2.5 en 2.6, in verband met een verwijdering van het Deelnamemateriaal volgens ar-tikel 2.9 of in verband met de uitslag van een Wedstrijd zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Actievoorwaarden.
8.3 Het uitblijven van reactie vanwege MM/S op een bericht, e-mail of schrijven van de Deel-nemer, kan in geen geval beschouwd worden als instemming met de inhoud van dat bericht, die e-mail of dat schrijven.

Artikel 9 – Slotbepalingen
9.1 MM/S is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren indien de Actie in het licht van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door overheidsinstanties niet of niet ongewijzigd kan worden verder-gezet, indien de verdere uitvoering van de Actie feitelijk of anderszins onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is geworden of indien de omstandigheden rond deze Actie dermate zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke of buiten verhouding extra kosten of moeilijkheden met zich brengt voor MM/S. De meest recente versie van deze Ac-tievoorwaarden is gedurende de Actieperiode te raadplegen op de website
9.2 De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van MMS kunnen geen rechten worden ontleend.
9.3 Op deze Actievoorwaarden is Nederland recht van toepassing
9.4 Voor Deelnemers uit Nederland is de rechtbank te Rotterdam bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen MM/S en de Deelnemer, doch niet eerder dan nadat partijen on-derling overleg hebben gevoerd teneinde het geschil langs minnelijke weg op te lossen. De Deelnemer(s) en MMS verbinden zich er echter jegens elkaar toe om voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.